Çalişma Konuları


Bursa İli Arı Yetiştiricileri Birliğimiz aşağıdaki konularda faaliyet gösterir.
   
   

ÜYELİĞE KABUL

Birliğe üye olabilmek için, kuruluş aşamasında, kurucu üyeler ana sözleşmeyi imzalayarak, sonradan girişte ise üyelik taahhütnamesi vermek suretiyle ana sözleşmede yer alan üyelik hak ve ödevlerini kabul etmiş olmak.

Birlik yönetim kurulu, üyelik için yapılan başvuruyu inceleyerek, bir ay içerisinde olumlu veya olumsuz cevaplamakla yükümlüdür. Cevap verilmediği veya olumsuz olduğu takdirde, talepte bulunan yetiştirici; birlik denetçileri aracılığıyla genel kurula başvurabilir.Genel kurulun kararı kesindir.

 

Birlik aşağıdaki konularda faaliyet gösterir.

a)   Üyelerin çıkarlarını korumak, yasa ve yönetmeliklerde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmeleri doğrultusunda faaliyetlerini yönlendirmek,

b) Bakanlıkça Merkez Birliğine verilen yetkiler doğrultusunda, Bakanlığın kontrol ve denetiminde ön soy kütüğü, soy kütüğü ve ıslah programları faaliyetlerini yürütmek.

c) Arı kolonisi, Ana Arı ve Damızlık Ana Arı Kayıt faaliyetlerini yürütmek,

ç) Bedeli mukabilinde üyelerin damızlık materyal, alet ve ekipman ve sair ihtiyaçlarını sağlamak ve dağıtmak,

d) Üyelerin mesleki eğitimlerini sağlamak, bilgi ve becerilerini arttırmak, bunun için kurs, seminer vb. tertiplemek, göze ve kulağa hitap eden çalışmaları yapmak, her türlü basılı yayın ve diğer yollarla üyeleri arasında iletişim ve haberleşmeyi sağlamak,

e) Üyeler arasında dayanışmayı sağlamak,

f) Yurt içinden ve gerekli hallerde yurt dışından sağlanan Damızlık Ana Arılar kullanarak ıslah programları ile bütünleşen her türlü faaliyet için gerekli kadro ve ekipleri oluşturmak, gerekli hallerde ıslah materyallerini üretmek için Bakanlık izniyle yada ruhsatlı laboratuarlar kurmak, bu konudaki bilgileri yetiştiricilere duyurmak, kullanımlarına imkan veren sistemi geliştirmek ve bu konuda kurslar düzenlemek,

g) Arıların bakım ve beslenmesi ile ilgili her türlü girdi temini ile teknik ve idari tedbirleri almak veya aldırmak,

ğ) Üyelerce yetiştirilen Damızlık Ana Arı, Ana Arı ve arı kolonilerinin satışını yapmak satışlarını organize etmek, yetiştirilen eko tipleri tanıtmak, satışlarını organize etmek, bunun için müzayede düzenlemek, fuar, sergi ve panayırlar kurmak ve kurulanlara katılmak, yarışmalar tertiplemek, ödüller vermek, yetiştirilen ırkları tanıtmak,

h) Üyelerin yetiştirdiği ürünlerin değer fiyatına satışını sağlayacak her türlü pazarlama organizasyonları ile ürün işleme ve girdiler ile ilgili üretim, depolama, satış tesisleri kurmak, kiralamak ve işletmek,

ı) Üyelerinin ihtiyaçlarına yönelik iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

i) Arı kolonileri ile ilgili her türlü sigorta hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,

j) Kredi temini konusunda asıl üyelere yardımcı olmak,

k) Konusu ile ilgili ihtiyaç duyulan araştırmaları yapmak veya yaptırmak,

l) Damızlık Ana Arı, Ana Arı üretimi ve arı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi konusunda (hammadde, arı sağlığı konularında girdi temini, üretim ve ürün satışı konularında) gerekli tesisleri kurmak, ortak olmak, işletmek ve gerektiğinde bu işler için tüm hisseleri birliğe ait olmak üzere şirket ve /veya iktisadi işletme kurmak,

m) Birliğin çalışmalarını yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak, mevcut gelişmeleri izlemek amacıyla ulusal veya uluslararası kongre, sempozyum ve toplantılar düzenlemek veya ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve toplantılara katılmak ve gelişmeleri üyelerine aktarmak.

n) Yetiştiricilerin arılarını gezdirme, konaklama ve nakliye sorunlarını çözmek, organize etmek,

o) Ballı bitkilerin ekim, dikim ve korunmasında aktif görev almak,

ö) Bakanlığın uygulamaya koyduğu hayvan ıslah programı kapsamında Merkez birliğinin belirlediği esaslar doğrultusunda Önsoy kütüğü, soy kütüğü ve döl kontrolü faaliyetlerini yürütmek,

p) Kayıt sistemi ve verim kayıtları için gerekli girdileri Merkez Birliği aracılığı ile tedarik etmek, kullanmak ve/veya kullandırmak,

r) Islah amaçlı olarak yapacağı genetik materyal temininde Merkez Birliğinin talimatlarına uymak, Ana arı yetiştiriciliği ve Damızlık ana arı yetiştiriciliği konusunda kurslar düzenlemek,

s) Faaliyet alanı ile ilgili her konuda üyelerine danışmanlık ve projelendirme hizmetlerini vermek,Ürün başarıyla sepetinize eklendi.